Temeljem članka 39. Statuta Doma za starije osobe Dubrovnik, sukladno potrebama organizacije rada, Dom za starije osobe Dubrovnik zastupan po  ravnateljici Marini Sambrailo, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam na radno mjesto

 

 1. Za prijem u radni odnos na radno mjesto – njegovatelj/ica

(2 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja)

UVJETI:

 • Osnovna škola
 • Uvjerenje o položenom tečaju za njegovateljice
 • Ne postojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine” 157/13, 152/14, 99/15, 52/16)
 1.  Pomoćni radnik/ca na poslovima u kuhinji

(1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka s bolovanja)

               UVJETI:

 • Osnovna škola
 • Ne postojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16)
 1. Medicinski tehničar/sestra,

                  (2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka s bolovanja)

              UVJETI:

 • SSS medicinskog usmjerenja
 • Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika
 • Odobrenje za samostalan rad, izdano od nadležne komore – licenca
 • Ne postojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (”Narodne novine” 157/13, 152/14, 99/15, 52/16)

 

Pored naprijed traženih uvjeta svi kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti :

 • Prijavu/molbu za posao
 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice )
 • Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/uvjerenja o završenom obrazovanju)
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj  evidencije HZMO -a
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Privola za obradu osobnih podataka (preuzeti na web stranicama Doma ili osobno u prostorijama Doma)

Pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine” 121/17):

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. – 3. Zakona, da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima  koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju , potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave na stranicama HZZ-a.

 

Prijave se šalju na adresu:

Dom za starije osobe Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 33, 20 000 Dubrovnik sa naznakom : ”Za natječaj ( navesti radno mjesto za koje se predaje). Ne otvaraj”.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja biti pozvani na intervju, a o  rezultatima natječaja će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Napomena: Mole se svi zainteresirani za prijavu na natječaje, da popune Privolu za obradu osobnih podataka koju mogu naći na internet stranicama Doma, na poveznici http://www.dzsino-dubrovnik.hr/dokumenti/privole/  ili preuzeti u prostorijama Doma od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.

 

                                                                                                              Ravnateljica

                                                                                            Marina Sambrailo, mag.rehab.educ.